Algemene voorwaarden

Erkenning elektronische communicatie. ID4ALL.eu erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen enkel vanwege het feit dat de communicatie elektronisch is.

Betrokken partijen. Onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen tussen ID4ALL.eu (als zijnde leverancier) en de koper (afnemer).

Totstandkoming van een overeenkomst. Een overeenkomst met de koper komt tot stand wanneer na het plaatsen van een elektronische bestelling een elektronische bevestiging van ID4ALL.eu is ontvangen. Wij accepteren uitsluitend bestellingen via de webwinkel. Orders worden binnen1 werkdag na bestelling uitgevoerd een en ander mede afhankelijk van de door de koper gekozen betalingswijze. De koper ontvangt van iedere bestelling een orderbevestiging per e-mail.

Aanbiedingen. Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Alle afbeeldingen op de website van de te bestellen producten vormen slechts een indicatie die bovendien nog afhangt van de kwaliteit en de instelling van de gebruikte computerhardware. ID4ALL.eu is niet aansprakelijk voor afwijking van welke aard dan ook.

Betalingen en geldigheid. ID4ALL.eu hanteert de betalingsmethoden zoals vermeld in de bestelinformatie. Wanneer er na de betalingstermijn van 10 werkdagen geen betaling is ontvangen, komt de bestelling te vervallen. De koper kan dan geen aanspraak meer maken op eventuele aanbiedingen en voorwaarden geldende ten tijde van de plaatsing van de bestelling. Indien de koper alsnog wenst het betreffende artikel te ontvangen, dan dient opnieuw een bestelling te worden gedaan.

Eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van de door ID4ALL.eu geleverde goederen gaat pas op de koper over, indien al hetgeen voldaan is dat op grond van enige overeenkomst aan ID4ALL.eu verschuldigd is. Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment van levering op de koper over.

Productprijzen. Alle aangegeven prijzen zijn in EURO, waarbij de klant de keuze heeft gemaakt voor weergave inclusief of exclusief BTW. Eventuele verzendkosten en verwijderingsbijdrage zijn niet bij de prijzen inbegrepen. Alle afbeeldingen, prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud.

Levering. Levering van de door de koper bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van ID4ALL.eu. Indien op de bestelling verzendkosten van toepassing zijn, zal dit in de bevestiging nogmaals worden vermeld. De levertijd na bestelling bedraagt 1 werkdag, mits op voorraad. Indien een artikel niet op voorraad is, wordt de koper op de hoogte gesteld. Levertijden gelden als indicatie, niet als deadline.

Afwijkingen. 1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Teruggavenrecht. Volgens de wet koop op afstand hebben consumenten het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden/bestelling te annuleren als de levertijd de dertig dagen overschrijdt. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Ontbinding dient schriftelijk te geschieden en de bestelling, inclusief alle bijgeleverde zaken zoals gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen e.d., onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking, binnen dezelfde termijn te retourneren.
Gepersonaliseerde artikelen worden alleen vergoed bij retourzending als er onomstotelijk vast te stellen is dat wij in echt gebreke zijn gebleven, bijvoorbeeld bij het invullen van de uitvoering van de opdracht. Het is niet mogelijk om gepersonaliseerde artikelen retour te sturen omdat u spijt heeft van de aankoop. Op speciaal geproduceerd maatwerk, reeds gebruikt maatwerk geldt geen teruggavenrecht. Retour gezonden producten die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden niet vergoed. In alle andere gevallen zal ID4ALL.eu binnen 14 dagen het aankoopbedrag van het product vergoeden. In het geval van retourzending zijn de daaraan verbonden kosten geheel voor rekening van de koper. Retourzendingen moeten altijd alvorens retournering worden gemeld bij onze klantenservice via [email protected]

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf, in welk geval id4all.eu nooit aansprakelijk kan zijn voor welke schade dan ook.

Eindclausule. Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden rechtsongeldig zijn, dan zal deze door een nieuwe formulering dusdanig veranderd worden zodat hetzelfde economische doel bereikt wordt. Hierbij blijven alle andere bepalingen van kracht.